Twig là gì

Thể loại:

Twig is a modern template engine for PHP

Nói hiện đại vì nó có những đặc điểm sau: 

  • Nhanh: TWIG bắt nguồn từ php, nhưng hãy nhìn cú pháp của nó: ngắn gọn, không cần quá nhiều ký tự đặc biệt như PHP và nó khá trực quan. 
  • An toàn: TWIG có chế độ kiểm thử để đánh giá các mẫu. Điều này cho phép TWIG được sử dụng như một mẫu ngôn ngữ cho các ứng dụng mà người dùng có thể thay đổi thiết kế mẫu (template). 
  • Linh hoạt: TWIG trang bị khả năng phân tích cú pháp linh hoạt, Cho phép các nhà phát triển có thể tự tạo các cú pháp riêng. 


Cấu trúc đơn giản của nó như sau:

{% xử lý yêu cầu %}
{{ In ra kết quả }}

Tags: